Biləsuvar rayon Mərkəzi kitabxanası

Biləsuvar rayon MKS

Sosial-iqtisadi statistika

O.Q.Məmmədli, N.Ə.Cavadov, X.N.Cavadzadə. Sosial-iqtisadi statistika. Ali məktəblər üçün dərslik. I hissə. Bakı, “MBM”, 2014, 400 səh.

Xələfov Abuzər Alı oğlu

Xələfov Abuzər Alı oğlu X-49 Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi. - Bakı. Azərnəşr, 2006.- 312 s.

Əliyev Zöhrab Hüseyn oğlu

Əliyev Z.H. Ümumi biblioqrafiyaşünaslıq Dərs vəsaiti,- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı 2001.-145 s.

Multikulturalizm Azərbaycanın həyat tərzidir

M.Hacıyeva, Multikulturalizm Azərbaycanın həyat tərzidir: metodik tövsiyələr / red. və burax. məsul K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2016.- 59 s.

Abuzər Xələfov

Abuzər Xələfov .Heydər Əlİyev: Biblioqrafik məlumat kitabı,- B.: Bakı Universiteli Nəşriyyatı, 2003. - 434 s.