Biləsuvar rayon Mərkəzi kitabxanası

Biləsuvar rayon MKS

Бяйалы Аташов, Нурпаша Новрузов, Елшян Ибращимов. Мцяссисялярин малиййяси. Али мяктябляр цчцн дярсли

Бяйалы Аташов, Нурпаша Новрузов, Елшян Ибращимов. Мцяссисялярин малиййяси. Али мяктябляр цчцн дярслик. Бакы, 2009, “Кооперасийа” няшриййат

Çapay Sultanov Bakı nefti dünya şahmat taxtasında.

Çapay Sultanov Bakı nefti dünya şahmat taxtasında. 1939-1945-ci illər Bakı, TEAS Press Nəşriyyat evi, 2016, 564 s.

Akademik Ramiz Mehdiyev biblioqrafiya /tərt.-müəl. K.Tahirov

Akademik Ramiz Mehdiyev (Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu): biblioqrafiya /tərt.-müəl. K.Tahirov; ön söz. müəl. İ.Həbibbəyli; red. G.Səfərəliyeva.- Bakı, 2018.- 360 s

Nicat Məmmədli MULTİKULTURALİZM. Panaseya yoxsa alternativ

Nicat Məmmədli MULTİKULTURALİZM. Panaseya yoxsa alternativ . Baki 2016

Əlirzayev Ə.Q. Turizmin iqtisadiyyatı və idarə olunması

Əlirzayev Ə.Q. Turizmin iqtisadiyyatı və idarə olunması. ............... Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı, 2010. - ......... səh.